ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับส
แชร์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกา
แชร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่1
แชร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา ปวช./ปวส.
แชร์

ข่าวประกาศ

เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคสมทบ)
แชร์
ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
แชร์
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
แชร์
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
แชร์

no event

โครงการความร่วมมือ

กำหนดการฝึกงานและเอกสารการฝึกงานเทอม 2/2563 ของนักศึกษาโครงการ CPF-S&P และน
แชร์
เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
แชร์
สมุดบันทึกการฝึกงาน(Version รายวัน) สำหรับนักศึกษาตกค้าง(ภาคปกติ/สมทบ/โครงการCPF
แชร์
เอกสารนักศึกษาเข้าใหม่โครงการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
แชร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Gallery

แนะนำคณะ