กำหนดการจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี

การจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ