ขอแสดงความยินดีกับคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม