ตารางคุมสอบปลายภาค รายบุคคล แยกตามสาขาวิชา ประจำภาค 2/2565

สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ บุคลากร

Read more