อ.กุสุมา ชัยโตษะ

นางกุสุมา ชัยโตษะ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
-บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ