อ.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

น.ส.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
-บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ