อ.ชานุท บุญยสมิต

นายชานุท บุญยสมิต

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-พบ.ม.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538
-น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2525
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ