อ.อรอนงค์ สรรเสริญ

น.ส.อรอนงค์ สรรเสริญ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2543
-บธ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ