อ.คชศักย์ มหารมณ์

นายคชศักย์ มหารมณ์

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(การเงินและการตลาด) สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2541
-วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ