หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 16 ก.พ. 64 1 2

หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 16 ก.พ. 64 1

https://drive.google.com/file/d/1Z6e3cUYpK95kbof5Wvsyq8KRgV8LfPVF/view?usp=sharing

 

 

หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 16 ก.พ. 64 2

https://drive.google.com/file/d/1rAUWlbog8b4xfUFPi9x6RKHMfLicvzFQ/view?usp=sharing