หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 22 ก.พ. 64

หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 22 ก.พ. 64

https://drive.google.com/file/d/1mTPvS2dDTI7Zajv1AkrW-xrf5sd22-we/view?usp=sharing