หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หนังสือลงวันที่ 23 ก.พ. 64

หนังสือภายนอกส่งตัวนักศึกษาฝึกงานและแบบตอบรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  หนังสือลงวันที่ 23 ก.พ. 64

https://drive.google.com/file/d/15Be0Kl-21dXr2SgglYqAStTJuatbRjRm/view?usp=sharing