อ.ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ

นางศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2539
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ