อ.ชูพรรค แพงไธสง

นายชูพรรค แพงไธสง

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547
-บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2544
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ