อ.น้ำเพชร เพชรใหม่

น.ส.น้ำเพชร เพชรใหม่

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541
-บธ.บ.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ