ผศ.ภิญโญ อุดมโภชน์

นายภิญโญ อุดมโภชน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2551
-บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2547
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ