อ.วรรณี สินศุภรัตน์

น.ส.วรรณี สินศุภรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
-กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มศว. ประสานมิตร 2540
-บธ.บ.(การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ