อ.กรรณิการ์ แสงสุริศรี

น.ส.กรรณิการ์ แสงสุริศรี

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(การตลาด) มศว.ประสานมิตร 2546
-บธ.บ.(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ