อ.วาสนา ด้วงเหมือน

น.ส.วาสนา  ด้วงเหมือน

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2556
-บธ.บ (ระบบสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2549
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ