อ.นิกร กรรณิกากลาง

นายนิกร กรรณิกากลาง

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
-วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ