หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

ขอให้นศ.ดาวน์โหลดดังนี้

 

1.หนังสือส่งตัว (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อของนศ.เท่านั้น)

2.สมุดบันทึกการฝึกงาน

3.แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ของสถานประกอบการ

4.แนวปฏิบัติในการออกฝึกงาน

 

ทั้งนี้เอกสารลำดับที่ 1-4 ขอให้นศ.ดำเนินการส่งให้แก่สถานประกอบการในวันที่ออกฝึกงานวันแรก

 

คณะบริหารธุรกิจ

31 มีนาคม 2564

 

สาขาการจัดการ รหัส 60และ61

https://drive.google.com/drive/folders/17iU5Y8BjuJgZUn-OCg2Geq822WofTTrl?usp=sharing

 

 

สาขาการตลาด รหัส 60และ61

https://drive.google.com/drive/folders/1vlAWgKZfMd1dP4s5PQeXu7GilHpE_kgJ?usp=sharing

 

 

สาขาการบัญชี รหัส 60และ61

https://drive.google.com/drive/folders/1nyYGd3TivWfT1ZxYRcWPd4bBDBo2ZbsH?usp=sharing

 

 

สาขาระบบสารสนเทศ รหัส 60และ61

https://drive.google.com/drive/folders/1GsiS9YQ3zZpNUniKuqzF0l5bcBjTRZS4?usp=sharing

 

 

นักศึกษาตกค้าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TfOFhJW2_bqERSWVUndVfQzDw7rvV8Wr?usp=sharing

 

 

นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ CPF และ S&P

https://drive.google.com/drive/folders/1f1v_soN0FHWmGUWn3GwDnLCqUql8j2Bw?usp=sharing

 

 

สมุดบันทึกการฝึกงาน

https://drive.google.com/file/d/1XtJnOqabxXjkPftC_hCivudlL93aiUxW/view?usp=sharing

 

 

แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ของสถานประกอบการ

https://drive.google.com/file/d/19smT2nVqEc67M9FWc1kgiCnCI69E1LDH/view?usp=sharing

 

 

แนวปฏิบัติในการออกฝึกงาน

https://drive.google.com/file/d/1BtxDJJru13GGY8xlB2Bm7NsfAhOWFbyA/view?usp=sharing