อ.จินตนา พลศรี

น.ส.จินตนา พลศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544
-ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏลำปาง 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ