อ.ภัททิรา แก้วเกิด

น.ส.ภัททิรา แก้วเกิด

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ค.อ.ม.(การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555
-บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ