ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

นายภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554
-ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
-ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเทคนิคนครราชสีมา 2534
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ