ผศ.ปิติพร จูปราง

นางปิติพร จูปราง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2539
-วท.บ.(คณิตศาตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ