อ.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ

น.ส.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555
-บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2549
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ