อ.จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ

น.ส.จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2554
-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)ม.หอการค้าไทย 2550
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ