อ.สมรัก รุ่งวัลลาภา

นายสมรัก รุ่งวัลลาภา

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม(การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557
-บธ.บ.(ระบบาสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ