ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์

น.ส. พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
-ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2542
-ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิทยาลัยครูเทพสตรี 2534 
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ