อ.สุธินี กิจลาภพินิจกุล

น.ส.สุธินี กิจลาภพินิจกุล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2547
-บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ