เอกสารการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ

เอกสารการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ

1. นักศึกษาดำเนินการยื่นแบบฟอร์มการขอฝึกงานที่สำนักงานคณะ ฯ
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. กำหนดการออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2561
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562

*นักศึกษาโปรดอ่านข้อมูลขั้นตอนการฝึกงานให้เข้าใจก่อนส่งเอกสารที่สำนักงานคณะ ฯ*

ขั้นตอนการขอหนังสือฝึกงาน-ภาคการศึกษา-3-2561

 

ข้อมูล – แผนที่ สถานประกอบการ

 

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกงาน