อ.ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร

นายสมศักดิ์ บุตรสาคร

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554
-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2542
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2532
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ