ผศ.วิทยา สุคตบวร

นายวิทยา สุคตบวร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ