อ.ตติยา องค์สิริพร

น.ส.ตติยา องค์สิริพร

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550
-บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2536
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ