อ.ภานุพงศ์ นิลตะโก

นายภานุพงศ์ นิลตะโก

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-คพ.ม.(การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
-บธ.บ. (การประเมินราคาทรัพย์สิน) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2553
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ