ผศ.สุพจน์ พูลน้อย

นายสุพจน์ พูลน้อย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-คพ.ม. (เคหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
-วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535
-บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2530
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ