อ.ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ

นายอธิพันธ์ วรรณสุริยะ

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ