อ.ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย

น.ส.สุพัฒนา เตโชชลาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มศว. 2547
-บธ.บ. (การเงิน) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ