อ.สมบัติ คชายุทธ

นายสมบัติ คชายุทธ

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ศ.ม. (เศรษฐศาตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
-ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2550
-ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2547
-บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
-ศ.บ. (เศรษฐศาตร์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ