อ.ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร

นายปรมินทร์ โฆษิตกุลพร

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-Doctor of Business Administration (DBA) ,Victoria University ประเทศออสเตรเลีย 2557
-Master of Finance RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 2549
-Diploma of Financial Services kaplan Australia 2552
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัญฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2534
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ