อ.เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม

นางเจษฎาภรณ์ ยานุพรหม

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ