อ.ธเรศ สันตติวงศ์ไชย

นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
– บช.ม. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
– บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา 2550

คุณวุฒิอื่น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์
2560
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ
ธเรศ สันตติวงศ์ไชย. (2560). โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
วารสารวิชาชีพบัญชี, 13(40), 7-21.

2553
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ
ธเรศ สันตติวงศ์ไชย และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2553). การใช้แผนภูมิแท่ง
เพื่อสร้างความประทับใจ (Impression Management)ในรายงานประจำปี
กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 6(16), 62-79.
การวิจัยด้านที่สนใจ
– การสอบบัญชี
– การบัญชีการเงิน