อ.กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์

น.ส.กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ)
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
-บช.ม.(การบัญชีบริหาร) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
-น.บ. (นิติศาสตร์) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
-บธ.บ.(การบัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ