อ.ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม

น.ส.ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
-บช.บ. (การบัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ