อ.มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล

น.ส.มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545
-บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2535
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ