อ.พรศรี โรจน์เมฆี

นางพรศรี โรจน์เมฆี
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม.(การบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
-กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) / มศว. ประสานมิตร 2540
-บธ.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
-กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา – การบัญชี) / มศว. ประสานมิตร 2529 
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ