อ.สุกัณยา กิตติคุณงาม

น.ส.สุกัณยา กิตติคุณงาม
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชีบริหาร) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
-บธ.บ. (การบัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ