ผ.ศ.ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ

นางปทิดา ลิ้มชัยเจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
-บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ