อ.มาลี เด๊ะไวการ

นางมาลี เด๊ะไวการ
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (บริหารทั่วไป) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
-บธ.บ. (การบัญชี) / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ