อ.กมลศิริ คงสมัย

น.ส.กมลศิริ คงสมัย
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชีการเงิน) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
-บธ.บ. (การบัญชี) /  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ2539 
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ